Privacyverklaring 

Privacy statement

2021

Studievereniging HaReM | Amsterdam

Contactgegevens:

http://svharem.nl

Wibautstraat 3b

1091 GH Amsterdam

+31649663261

Het bestuur van de Studievereniging HaReM is de Functionaris Gegevensbescherming van Studievereniging HaReM. Hij/zij is te bereiken via info@svharem.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Studievereniging HaReM verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

– Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@svharem.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Studievereniging HaReM verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Studievereniging HaReM neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Studievereniging HaReM) tussen zit. Studievereniging HaReM gebruikt geen computerprogramma’s of -systemen voor geatomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Studievereniging HaReM bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens:

– Vijf jaar

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Studievereniging HaReM verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Studievereniging HaReM blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Studievereniging HaReM gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Studievereniging HaReM en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@svharem.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Studievereniging HaReM wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Studievereniging HaReM neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur via info@svharem.nl

Statuten 

OPRICHTING

STUDIEVERENIGING HAREM

 

2015S8719EH

 

Heden, * tweeduizend vijftien, verscheen voor mij, mr. Paul Robert Schut, notaris te Amsterdam:

*:

 1. de heer Christian Albertus Hermanus Oud, wonende te Grosthuizen 26, 1633 EL Avenhorn, gemeente Koggenland, geboren te Wester-Koggenland op tien november negentienhonderd een en negentig, ongehuwd en niet geregistreerd als partner, houder van een paspoort met als nummer NMH4DCR31, hierna te noemen: ”Oprichter 1”;
 2. mevrouw Anna Boertje, wonende te Vechtstraat 135-1, 1079 JE Amsterdam, geboren te Amsterdam op twaalf oktober negentienhonderd twee en negentig, ongehuwd en niet geregistreerd als partner, houder van een paspoort met als nummer NV8R57809, hierna te noemen: ”Oprichter 2”;
 3. mevrouw Dalila El Moujahid, wonende te Churchill-laan 130-H, 1078 EN Amsterdam, geboren te Amsterdam op zeventien juni negentienhonderd drie en negentig, ongehuwd en niet geregistreerd als partner, houder van een paspoort met als nummer NS76H3H94, hierna te noemen: ”Oprichter 3”;

Oprichter 1, Oprichter 2 en Oprichter 3 hierna gezamenlijk te noemen: “Oprichters“.

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde een vereniging op te richten welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten:

 

STATUTEN:

NAAM EN ZETEL

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam: Studievereniging HaReM.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Artikel 2.

 1. De vereniging heeft ten doel: 
 2. het verlenen van diensten aan studenten die zijn ingeschreven voor de opleiding Human Resource Management van de Hogeschool in Amsterdam (hierna te noemen: “HvA“) en het bevorderen van kennis- en informatie uitwisseling tussen studenten, docenten en andere personen die actief zijn op het gebied van Human Resource en de opleiding Human Resource Management van de HvA;
 3. het verrichten van al hetgeen wat met het vorenstaande in de meest ruime zin van het woord verband houdt.
 4. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
 5. het organiseren van sociale en academische evenementen en het bevorderen van informatieverstrekking door studenten ten behoeve van de studenten van de opleiding Human Resource Management;
 6. het bereiken van aankomende studenten en/of andere belangstellenden, en verder het verrichten van al hetgeen wat met het vorenstaande in de meest ruime zin van het woord verband houdt.
 7. De vereniging beoogt geen winst.

LEDEN

Artikel 3.

 1. Het bestuur kan in een profiel vastleggen aan welke kwaliteit de leden dienen te voldoen.
 2. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn

opgenomen.

 1. Ieder lid is verplicht aan de vereniging zijn adres en iedere wijziging daarin schriftelijk mede te delen; dit adres blijft tegenover de vereniging gelden zo lang het lid niet schriftelijk aan de vereniging een ander adres heeft opgegeven. Alle gevolgen van het niet mededelen van zijn adres en wijzigingen daarin zijn voor rekening en risico van het lid.   

TOELATING

Artikel 4. 

 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden. Indien het bestuur een profiel heeft opgesteld, wordt dit bij de beoordeling omtrent de toelating van leden in acht genomen.
 2. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. 

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP 

Artikel 5.

 1. Het lidmaatschap eindigt:
 2. door de dood van het lid;
 3. door opzegging door het lid;
 4. door opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden wanneer het lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten of in het in artikel 3 lid 1 bedoelde profiel gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden liet lidmaatschap te laten voortduren;
 5. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer het lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 6. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
 7. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Een opzegging in strijd met het bepaalde in dit lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 8. Voorts kan een lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtspersoon of tot fusie of tot splitsing is medegedeeld.
 9. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
 10. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
 11. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 12. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. 

JAARLIJKSE BIJDRAGEN

Artikel 6. 

 1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.

Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.

 1. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

BESTUUR

Artikel 7. 

 1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit drie of meer personen. De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast. Bestuursleden worden benoemd door de algemene vergadering. De benoeming geschiedt uit de leden, behoudens het bepaalde in lid 2.
 2. De algemene vergadering kan besluiten dat bestuursleden buiten de leden worden benoemd.
 3. Indien het aantal bestuursleden beneden het vastgestelde aantal is gedaald, vormen de overgebleven bestuursleden dan wel vormt het enig overgebleven bestuurslid een bevoegd college. Het bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen om in de vacature(s) te voorzien.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP – SCHORSING 

Artikel 8.

 1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

Indien er tussen de vereniging en een bestuurslid een dienstbetrekking bestond, kan een veroordeling tot herstel van die dienstbetrekking niet door de rechter worden uitgesproken.

 1. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
 2. ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden benoemd is: door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
 3. door schriftelijke ontslagneming (bedanken);
 4. door overlijden;
 5. door ontslag.

BESTUURSFUNCTIES – BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR

Artikel 9. 

 1. Het bestuur wijst uit zijn midden een dagelijks bestuur aan, bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, alsmede eventuele plaatsvervangers. Verschillende functies kunnen ook door één persoon vervuld worden.
 2. Het ter bestuursvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 3. Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Ieder lid van het bestuur heeft één stem. Indien de stemmen staken, neemt de algemene ledenvergadering het besluit. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.
 4. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten:
 5. tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
 6. waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt;
 7. waarbij de vereniging zich voor een derde sterk maakt;
 8. waarbij de vereniging zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt.

BESTUURSTAAK – VERTEGENWOORDIGING

Artikel 10. 

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
 3. De vereniging wordt vertegenwoordigd door:
 4. hetzij het bestuur;
 5. hetzij twee andere gezamenlijk handelende bestuursleden.

RAAD VAN ADVIES:

Artikel 11.

 1. Het bestuur van de vereniging kan besluiten tot het instellen van een raad van advies. Deze bestaat uit ten minste één persoon, benoemd door het bestuur. 

Een lid van de raad van advies kan niet tevens lid van het bestuur zijn.

 1. De benoeming geschiedt uit oud-leden van de vereniging, behoudens het bepaalde in lid 3.
 2. Indien er geen oud-leden beschikbaar zijn, kan de algemene vergadering besluiten dat de leden van de raad van advies buiten de oud-leden worden benoemd.
 3. De raad van advies staat het bestuur met advies terzijde inzake de beleidsvoering, het beleidsplan van de vereniging, de koers en strategie van de vereniging.
 4. De raad van advies kent een eigen reglement betreffende de vergaderingen en besluitvorming van de raad van advies, door de raad van advies vast te stellen. 
 5. De raad van advies vergadert ten minste twee maal per jaar. 
 6. Het lidmaatschap van de raad van advies eindigt door:
 7. door ontslag;
 8. door schriftelijke ontslagneming (bedanken);
 9. door overlijden.
 10. Leden van de raad van advies kunnen worden ontslagen door het bestuur. Het ontslag dient schriftelijk te worden gemotiveerd. 

ADMINISTRATIE – BOEKJAAR – JAARVERSLAG – REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 12.

 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.
 2. Het verenigingsjaar loopt van één september tot en met één en dertig augustus van het

daaraanvolgende jaar.

 1. Het boekjaar is gelijk aan het verenigingsjaar.
 2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het bestuur legt daarbij de balans en de staat van baten en lasten, niet een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
 3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de stukken bedoeld in lid 4 van dit artikel en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 4. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 5. De commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering van haar taak worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
 6. Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 1 en 4, zeven jaren lang te bewaren.

ALGEMENE VERGADERING 

Artikel 13. 

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks, uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering – de jaarvergadering – bijeengeroepen overeenkomstig het bepaalde in artikel 17. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
 3. het jaarverslag bedoeld in artikel 12 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
 4. de benoeming van de in artikel 12 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
 5. voorziening in eventuele vacatures;
 6. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
 7. Tevens worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur dit

wenselijk oordeelt.

 1. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen zeven dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 17 of bij advertentie in ten minste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen dagblad.
 2. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding en het secretariaat der vergadering en het opstellen der notulen.

TOEGANG EN STEMRECHT

Artikel 14. 

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging en de bestuursleden die geen lid van de vereniging zijn. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden met dien verstande dat geschorste leden toegang hebben tot de algemene vergadering waarin het besluit tot hun schorsing wordt behandeld; geschorste leden zijn bevoegd in de vergadering over hun schorsing het woord te voeren.
 2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
 3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. Het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is, heeft een raadgevende stem.
 4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid doen uitbrengen, welk ander lid een maximum van twee machtigingen kent. 

VOORZITTERSCHAP – NOTULEN

Artikel 15. 

 1. De algemene vergaderingen worden behoudens in het geval bedoeld in artikel 13 lid 4 geleid door de voorzitter van het bestuur of diens plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en diens plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daar in zelve.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16.

 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de algemene vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
 4. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 5. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
 6. Indien de stemmen staken over een voorstel over zaken, dan komt geen besluit tot stand.
 7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt.

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

 1. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
 2. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17.

 1. De algemene vergaderingen worden behoudens in het geval bedoeld in artikel 13 lid 4 bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 3. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven dagen, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend.
 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 18.

 1. In de statuten van de vereniging kan, onverminderd het bepaalde in artikel 16 lid 9, geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zullen worden voorgesteld.
 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld op eerste verzoek van een lid aan hem toegezonden.

 1. Een besluit tot statutenwijziging behoeft, onverminderd het bepaalde in artikel 16 lid 9, ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt na verloop van twee weken, doch binnen vier weken na de eerste vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 2. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING

Artikel 19.

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
 2. De vereffening geschiedt door het bestuur tenzij de algemene vergadering anders beslist.
 3. De vereffenaar(s) draagt/dragen hetgeen na de voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de vereniging is overgebleven over aan de leden.

Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het overschot worden gegeven.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 20. 

 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen hetwelk zij te allen tijde kan wijzigen.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

SLOTVERKLARING

In afwijking van het bepaalde in deze statuten:

 1. worden voor de eerste maal benoemd tot leden van het bestuur:
 2. Oprichter 1, als voorzitter;
 3. Oprichter 2, als secretaris;
 4. Oprichter 3, als penningmeester.
 5. zijn de Oprichters de eerste leden van de vereniging.
 6. loopt het eerste verenigingsjaar vanaf de dag van oprichting tot en met één en dertig augustus tweeduizend zestien. 

VOLMACHTEN

De comparant is gevolmachtigd bij drie (3) onderhandse akten, die aan deze akte zijn gehecht.

SLOT AKTE

De comparant is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparant is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor vermelde en daartoe bestemde document vastgesteld.

Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum aan het begin van deze akte vermeld.

De inhoud van de akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. Tevens is de comparant gewezen op de gevolgen van deze akte.

De comparant heeft verklaard tijdig voor het tekenen van deze akte van de inhoud te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen.

Onmiddellijk daarna is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparant en mij, notaris, ondertekend.